ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1395
چاله انتهایی جوش Crater
نام عیب وتعریف ان

چاله انتهایی جوش Crater

وجود چاله جوش امری است اجتناب ناپذیر لیکن چاله جوشهایی عیب بشمار می آیند که از سطح جوش گودتر بوده ویا با یکی از روشهای M.T  و یا P.T وجود ترک یا حفره در آنها آشکار شود.
اختصار  
روشهای تشخیص

V.T

M.T

P.T

تاثیر آن در جوش چاله های جوش مخصوصا آنهاییکه گود هستند محتمل بر وجود ترک های ستاره ای می باشند.
علت بوجود آمدن 1-قطع ناگهانی جوشکاری در انتهای محور جوش ویا در هنگام اتمام الکترود
راههای پیشگیری

1-در انتهای جوش به اندازه تقریبا 2سانتی متر برگشت جوش داشته باشد.

2-خارج کردن چاله جوش از محور جوش (الساعی)

3-قطر دادن یک فلز اضافی در انتهای جوش
روش تعمیر اگر چاله جوش از سطح جوش گودتر باشد نیاز به تعمیر دارد.مشروط بر اینکه فاقد ترک یا عیب دیگری باشد،می توان روی چاله جوش را با 3تا4سانتی متر پوشاند جهت جوشکاری در چاله جوش باید از سمت انتهای جوش بطرف ابتدای آن باشد.

 

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 4001