ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
تاثیر کمبود جوش در جوش چیست؟

اندازه جوش ومحلهایی که باید جوشکاری شوند توسط طراح پیش بینی ومحاسبه گردیده است بنابراین اجرای جوشکاری با مقادیر کمتر از آن موجب کاهش استحکام سازه ونیز کاهش ضریب اطمینان می گردد.

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2607