ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
تاثیر ترک طولی در جوش چیست؟

ترک در جوش ، بی شک خطرناکترین عیب محسوب می شود.ترکها هر چقدر کوچک باشند نباید آنها را نادیده گرفت زیرا یک ناپیوستگی با گوشه تیز بوده وتحت تنشهای گوناگون براحتی گسترش پیدا کرده ومنجر به گسیخته شدن کامل اتصال می گردد.

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2499