ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
ترک طولیLong itudinal چیست؟

ترک طولی، یک شکستگی در راستای محور جوش می باشد این گسیختگی معمولا در ناحیه گلویی موثر جوش رخ می دهد.

عبارت اختصاری: L.C

روش های تشخیص:

V.T

M.T

P.T

U.T

R.T

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2522