ارسال شده در تاریخ: 17 خرداد 1390
پروژه های آتش نشانی

ردیف

نام پروژه

کار فرما

نوع بازرسی

تناژ(1000k.g)

تعداد بازرسان

145

پروژه ایستگاه الهیه در سه طبقه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

180

3

146

پروژه ایستگاه طرق در یک طبقه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

80

2

147

پروژه ایستگاه برک پور در یک طبقه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

70

2

148

پروژه ایستگاه کلات در یک طبقه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

65

2

149

پروژه ایستگاه صیاد شیرازی در دو طبقه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

80

2

150

پروژه ایستگاه دانش غربي

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

180

4

151

پروژه ایستگاه قدس

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

130

3

152

پروژه ایستگاه بوستان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

70

2

153

پروژه ايستگاه سيدرضي

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

70

2

154

پروژه ايستگاه دندانپزشكان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

80

2

155

پروژه ايستگاه شاران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

70

2

156

پروژه ايستگاه تربيت

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

75

2

157

پروژه ايستگاه ميثاق

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

60

2

158

پروژه 7 ايستگاه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

N.D.T

420

3

 
تاریخ آخرین ویرایش: 4 مهر 1390 - 11:28:16
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2633