ارسال شده در تاریخ: 17 خرداد 1390
پروژه های بانک ها

ردیف

نام پروژه

کار فرما

نوع بازرسی

تناژ(1000k.g)

تعداد بازرسان

132

پروژه اسکلت فلزی بانک ملت شعبه مرکزی خلیل آباد کاشمر

بانک ملت(بخش ساختمان)

N.D.T

180

2

133

پروژه اسکلت فلزی بانک ملت شعبه ثامن

بانک ملت(بخش ساختمان)

N.D.T

80

2

134

پروژه اسکلت فلزی بانک ملت شعبه دستغیب

بانک ملت(بخش ساختمان)

N.D.T

120

2

135

پروژه اسکلت فلزی بانک ملت شعبه شهداء

بانک ملت(بخش ساختمان)

N.D.T

100

2

136

پروژه اسکلت فلزی بانک کشاورزی شعبه مرکزی شاندیز

بانککشاورزی(مدیریت امور شعب استان خراسان رضوی)

N.D.T

120

3

137

ساختمان مرکزی بانک کشاورزی بجنورد

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی

N.D.T

3000

13

138

ساختمان مرکزی بانک کشاورزی سبزوار

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی

N.D.T

300

3

139

ساختمان مرکزی بانک کشاورزی آیسک فردوس

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

N.D.T

180

3

140

پروژه بانک کشاورزی نیشابور

بانک کشاورزی استان خراسان رضوی

N.D.T

190

3

141

برج 12 طبقه  ساختمان مرکزی بانک کشاورزی آزربایجان شرقی به وزن تقریبی 7000 تن

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی

N.D.T

7000

6

142

ساختمان بانک کشاورزی اصفهان به وزن تقریبی 3000 تن

مدیریت امور شعب بانک کشاورزی استان اصفهان

N.D.T

3000

6

143

ساختمان بانک کشاورزی نشتیفان خواف

مدیریت دایره ساختمان بانک کشاورزی خراسان رضوی

N.D.T

180

3

144

ساختمان بانک مسكن شعبه سيدي

مدیریت دایره ساختمان بانک مسكن خراسان رضوی

N.D.T

120

2

 
تاریخ آخرین ویرایش: 4 مهر 1390 - 11:27:18
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2644