ارسال شده در تاریخ: 13 تیر 1395
عیب کمبود جوش Not Weld
نام عیب وتعریف ان

کمبود جوش Not Weld

عبارتست از عدم وجود جوش در محلهای مورد نیاز
اختصار N.W
روشهای تشخیص V.T
تاثیر آن در جوش اندازه جوش ومحلهایی که باید جوشکاری شوند توسط طراح پیش بینی ومحاسبه گردیده است بنابراین اجرای جوشکاری با مقادیر کمتر از آن موجب کاهش استحکام سازه ونیز کاهش ضریب اطمینان می گردد.
علت بوجود آمدن

1-سهل انگاری جوشکار

2-عدم آگاهی جوشکار نسبت به قسمتهای مهم وحساس اتصالات

3-صرفه جویی بی مورد جوشکاران در مصرف الکترود وزمان

4-نقشه خوانی ضعیف وعدم آشنایی جوشکاران با برخی از علایم جوشکاری
راههای پیشگیری

1-علامت گذاری محلهای مورد جوشکاری از فراموش شدن آنها جلوگیری می کند.

2-پس از اتمام جوشکاری یک بازرسی کلی توسط جوشکار انجام شود.
روش تعمیر جوشکاری در محلهای مورد نیاز

 

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 3508