ارسال شده در تاریخ: 13 تیر 1395
عیب Crater crack
نام عیب وتعریف ان

Crater crack

ترکهای بسیار ریز که در چاله انتهایی جوش بوجود می آید ودر جهات مختلف می باشد را ترکهای ستاره ای می گویند.
اختصار C.C
روشهای تشخیص

V.T

M.T

P.T

تاثیر آن در جوش این ترکها هر چند کوچک باشند نباید از آنها چشم پوشی کرد زیرا احتمال گسترش یافتن آنها وتبدیل  به ترکهای طولی وجود دارد.
علت بوجود آمدن همانطور که در عیب قبلی گفته شد قطع ناگهانی جوشکاری باعث می شود یک ناحیه نازک بوجود آمده که توسط فلز پر کننده حمایت نمی شود وسرعت سرد شدن در آنها بسیار زیاد است ومنجر به ایجاد ترکهای ریز می شود.
راههای پیشگیری شماره 2 مواردیکه برای پیشگیری از عیب می باشد.
روش تعمیر چاله جوشی را که حاوی ترک باشد بوسیله سنگ زنی باید حذف کرد.تعمیر این عیب بوسیله خال جوش نمی تواند روشی مطمئن باشد..

 

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 3622