ارسال شده در تاریخ: 14 خرداد 1395
عیب ترک طولی Long itudinal
نام عیب وتعریف ان

ترک طولی Long itudinal

یک شکستگی در راستای محور جوش می باشد این گسیختگی معمولا در ناحیه گلویی موثر جوش رخ می دهد.
اختصار L.C
روشهای تشخیص

V.T

M.T

P.T

U.T

R.T

تاثیر آن در جوش ترک در جوش ، بی شک خطرناکترین عیب محسوب می شود.ترکها هر چقدر کوچک باشند نباید آنها را نادیده گرفت زیرا یک ناپیوستگی با گوشه تیز بوده وتحت تنشهای گوناگون براحتی گسترش پیدا کرده ومنجر به گسیخته شدن کامل اتصال می گردد.
علت بوجود آمدن

1-حبس تنشهای پسامد به علت گیر داری زیاد

2-کمبود بعد جوش

3-جوشکاری ورقهای ضخیم بدون پخ سازی

4-فاصله بیش از حد بین دو قطعه ویا ریشه اتصال

5-ضربه زدن یا تکان خوردن مذاب جوش قبل از انجماد کامل

6-عدم پیش گرمایش در صورت نیاز

7-جوشکاری بر روی جوش وخال جوشهای ترکدار

8-سرد شدن سریع فلز جوش
راههای پیشگیری

1-استفاده از فیکسچرومها ر بندی مناسب

2-پیش گرم کردن قطعات در شرایطی که ضخامت زیاد باشد،هوا سرد بوده ودرصد کربن فلز بالا باشد.

3-اجتناب از جوشکاری در زیر برف وباران

4-دقت در مونتاژ وپیشگیری از فاصله زیاد در درز اتصال

5-استفاده از الکترودهای کم هیدروژن در قطعات ضخیم وبارگذاری های سیکلی
روش تعمیر برای رفع ترک بایستی کل حجم جوش ترک خورده بوسیله سنگ زنی رفع شود مقدار سنگ زنی به اندازه ای باشد که ریشه ترک برداشته شود به عبارتی دیگر هیچ اثری از ترک وجود نداشته باشد.

 

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 3683