ارسال شده در تاریخ: 20 اردیبهشت 1395
عیب لکه قوس Arc Strick
نام عیب وتعریف ان

لکه قوس Arc Strick

در اثر تماس ناگهانی نوک اکترود با سطح قطعه کار یک ذوب موضعی رخ می دهد که به ان لکه قوس می گویند.
اختصار A.S
روشهای تشخیص

V.T

تاثیر آن در جوش چون ذوب موضعی بوده وسریع سرد می شود  یک ناحیه ترد وشکننده ایجاد می کند که حاوی ترکهای ریز است این عیب در مخازن تحت فشار یک عیب خطرناک محسوب می شود.
علت بوجود آمدن

1-بعضی از جوشکاران برای اصلاح نوک الکترود انرا با سطح قطعه کار تماس می دهند واین عیب بوجود می آید.

2-برخورد ناخواسته نوک الکترود یا قطعه کار

3-برخورد ناگهانی وناخواسته قسمتهای معیوب انبر جوش که فاقد عایق می باشد.

4-برخورد قسمتهای زخمی کابلهای جوشکاری
راههای پیشگیری

1-برای گرم کردن واصلاح نوک الکترود باید یک تکه قراضه در کنار قطعه کار اصلی وجود داشته باشد.

2-در هنگام توقف جوشکاری انبر را روی یک عایق قرار داد.

3-از انبرهای معیوب ودست ساز استفاده نشود.

4-کابلهای معیوب را ترمیم کرد.

روش تعمیر لکه قوس را به همراه ترکهای ریز موجود در آن می توان بوسیله سنگ زنی حذف کرد.بطوریکه  ترکها تا ریشه آنها رفع گردند.

 

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 3779