ارسال شده در تاریخ: 14 اردیبهشت 1395
عیب جرقه و پاشش Spatter
نام عیب وتعریف ان

جرقه و پاشش Spatter

ذراتی از مذاب والکترود که در اطراف محور جوش پاشیده شده وپس از انجماد به شکل زگیل در می آید.
اختصار S.T
روشهای تشخیص

V.T

تاثیر آن در جوش ذراتی که از دور پرتاب می شوند براحتی کنده می شوند اما ذراتی که در نزدیکی فلز جوش روی فلز پایه می افتند مقداری چسبیده ودر فلز فرو می روند،م.جب کاهش استحکام رنگ شده وباالنتیجه ایجاد خوردگی می نمایند ونیز باعث ایجاد ترکهایی ریز در فلز پایه می شوند.
علت بوجود آمدن

1-رطوبت در الکترود فلز پایه

2-قطبیت نامناسب

3-طول قوس زیاد

4-شدت جریان نامناسب زیاد ودر برخی موارد کم

5-سرعت زیاد جوشکاری

6-سرعت بالای تغذیه سیم(در فرایند GMAW )
راههای پیشگیری

1-قبل از جوشکاری از خشک بودن الکترودها اطمینان حاصل کرد.

2-در صورت مشاهده پاشش زیاد در حین جوشکاری قطبیت جریان را بررسی کرد.

3-جوشکاری با کمترین طول قوس ممکن باشد.

4-آمپراژ مناسب با ضخامت قطعه وقطر الکترود باشد.

5-سرعت جوشکاری بگونه ای باشد که فرصت تزریق فلز جوش به فلز پایه وجود داشته باشد.
روش تعمیر بوسیله سنگ زنی (Grinding) می توان جرقه های اضافی بر روی فلز پایه را حذف کرد.

 

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 5529