ارسال شده در تاریخ: 25 فروردین 1395
عیب روهم افتادگی Over Lap
نام عیب وتعریف ان

روهم افتادگی (سر رفتن جوش) Over Lap

عبارتست از جاری شدن فلز اضافه ی جوش بر روی فلز پایه که هنوز به اندازه کافی گرم نشده است.
اختصار O.L
روشهای تشخیص

V.T

تاثیر آن در جوش

با ایجاد گوشه های تیز احتمال پیدایش تنش خستگی را در همان نقطه افزایش می دهد در جوشهای سربالا وسقفی این عیب معمولا یصورت کلکسیونی از عیوب فعدم ذوب،حبس سرباره،ساق ناکافی وغیره خود را نشان می دهد.

علت بوجود آمدن

1-شدت جریان(آمپراژ)زیاد در جوشهای سریالا وسقفی

2-سرعت خیلی کم

3-استفاده از الکترودهایی با سیالیت زیاد در وضعیتهای غیر تخت

4-استفاده از الکترودهایی با قطر زیاد

5-جوشکاری زیگزاگی جوشهای گوشه دروضعیتF2

راههای پیشگیری

1-در وضعیتهای غیر تخت جوشکاری با الکترود کم قطر وشدت جریان کم باعث راحت تر شدن کنترل حوضچه مذاب وپیشگیری از پیدایش این عیب می شود.

2-در جوشهای گوشه در وضعیتF2اگر ساق جوش مطلوب باشد به جای چند پاس روهم وزیگزاگی بهتر است از چند پاس مرکب استفاده کرد.
روش تعمیر برآمدگی اضافی فلز جوش ناشی از این عیب را باید بوسیله سنگ زنی رفع کرد تا یک سطح جوش صاف بوجود آید ودر برخی موارد نیاز به یک جوش مجدد هم می باشد.

 

تاریخ آخرین ویرایش: 25 خرداد 1395 - 04:30:19
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 3755