ارسال شده در تاریخ: 13 فروردین 1395
عیب پرنشدگی(لاغری) Under fill
نام عیب وتعریف ان

پرنشدگی(لاغری) Under fill

در یک جوش شیاری (نفوذی)عبارت است از عدم پرشدگی کلیه قسمتهای شیار توسط فلز جوش .دقت شود این عیب با عیب قبلی اشتباه گرفته نشود.بریدگی کناره جوش در فلز پایه ایجاد میشود اما پرنشدگی در خود فلز جوش می باشد.
اختصار U.F
روشهای تشخیص

V.T

تاثیر آن در جوش

این عیب بصورت یک شیار پر نشده در سطح جوش باقی مانده وتقریبا تاثیر مشابهی با بریدگی کناره جوش خواهد داشت.

علت بوجود آمدن

1-تراز نبودن قطعه کار

2-رسوب ناکافی فلز جوش

3-سهل انگاری وعدم توجه جوشکار در نحوه پر کردن شیار
راههای پیشگیری

1-در مونتاژ قطعات باید توجه داشت تا از بالا پائینی قطعات مورد اتصال جلوگیری شود.

2-تعداد وتوالی پاسها بگونه ای باشد تاکل شیار پر شده وسطح جوش بالاتر از سطح فلز پایه قرار بگیرد.
روش تعمیر

با اعمال یک یا چند پاس جوش می توان محل خالی از فلز جوش را پر کرد.

 

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 3861