ارسال شده در تاریخ: 30 بهمن 1394
عیب حفره-تخلخل Porosity
نام عیب وتعریف ان

حفره-تخلخل Porosity

این ناپیوستگی شامل حفراتی گازی می باشد که به شکل حباب در سطح یا داخل جوشها قرار دارند.
اختصار P.S
روشهای تشخیص

V.T

R.T

U.T

تاثیر آن در جوش یک فضای خالی در فلز جوش ایجاد کرده واستحکام جوش را کاهش می دهد.حفراتی که در سطح جوش هستند بسیار خطرناکتر از حفرات عمقی می باشند.حفرات سطحی تاثیر مستقیم ومضری در برابر خستگی فلز جوش دارند.
علت بوجود آمدن

1-وجود رطوبت ،چربی ها،رنگها،خاک وگریس در الکترود ومحل اتصال

2-سرعت زیاد جوشکاری

3-حفاظت ناکافی حوضچه مذاب

4-طول قوس زیاد

5-کاهش بیش از حد شدت جریان

6-استفاده از الکترود تا انتهای آن

7-استفاده از الکترود با روکش معیوب

راههای پیشگیری

1-تمیزکاری سطح قبل از جوشکاری

2-جوشکاری با سرعت مناسب

3-پرهیز از خم کردن الکترودهای پوشش دار

4-کنترل رطوبت در الکترودها قبل از جوشکاری

5-تنظیم طول قوس بسته به وضعیت جوشکاری ونوع اتصال

6-استفاده از الکترودهای کم هیدروژن
روش تعمیر حفره ها اگر روی سطح جوش قرار داشته باشند وعمق آنها کم باشد بوسیله جوشکاری روی انها برطرف می شوند اما اگر عمق آنها زیاد بوده ویا اینکه در بطن جوش باشند باید بوسیله سنگ زنی رفع گردند.اگر در انتهای جوش وخارج از طول مؤثر جوش باشد می توانیم بوسیله سنگ زدن قسمتی از جوش که دارای حفره است را به طور کلی حذف کرد.

 

تاریخ آخرین ویرایش: 12 تیر 1390 - 22:33:25
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 3179