ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
روش تعمیر کمبود جوش چیست؟

جوشکاری در محلهای مورد نیاز

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2570