ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
کمبود جوش Not Weld چیست؟

عبارتست از عدم وجود جوش در محلهای مورد نیاز

عبارت مختصر: N.W

روش تعمیر: V.T

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2624