ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
علت به وجود آمدن ترک های ستاره ای چیست؟

همانطور که در عیب قبلی گفته شد قطع ناگهانی جوشکاری باعث می شود یک ناحیه نازک بوجود آمده که توسط فلز پر کننده حمایت نمی شود وسرعت سرد شدن در آنها بسیار زیاد است ومنجر به ایجاد ترکهای ریز می شود.

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2763