ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
تاثیر ترکهای ستاره ای در جوش چیست؟

این ترکها هر چند کوچک باشند نباید از آنها چشم پوشی کرد زیرا احتمال گسترش یافتن آنها وتبدیل  به ترکهای طولی وجود دارد.

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2578