ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
Crater crack چیست؟

ترکهای بسیار ریز که در چاله انتهایی جوش بوجود می آید ودر جهات مختلف می باشد را ترکهای ستاره ای می گویند.

عبارت مختصر: C.C

روش های تشخیص:

V.T

P.T

M.T

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2589