ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
روش تعمیر چاله جوش چیست؟

اگر چاله جوش از سطح جوش گودتر باشد نیاز به تعمیر دارد.مشروط بر اینکه فاقد ترک یا عیب دیگری باشد،می توان روی چاله جوش را با 3تا4سانتی متر پوشاند جهت جوشکاری در چاله جوش باید از سمت انتهای جوش بطرف ابتدای آن باشد.

تاریخ آخرین ویرایش: 12 تیر 1390 - 21:59:44
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2496