ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
راه های پیشگیری از چاله جوش چیست؟

1-در انتهای جوش به اندازه تقریبا 2سانتی متر برگشت جوش داشته باشد.

2-خارج کردن چاله جوش از محور جوش (الساعی)

3-قطر دادن یک فلز اضافی در انتهای جوش

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2528