ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
علت به وجود آمدن چاله جوش چیست؟

1-قطع ناگهانی جوشکاری در انتهای محور جوش ویا در هنگام اتمام الکترود

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2664