ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
چاله انتهایی جوش Crater چیست؟

وجود چاله جوش امری است اجتناب ناپذیر لیکن چاله جوشهایی عیب بشمار می آیند که از سطح جوش گودتر بوده ویا با یکی از روشهای M.T و یا P.T وجود ترک یا حفره در آنها آشکار شود.

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2614