ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
راه های پیشگیری از ترک طولی چیست؟

1-استفاده از فیکسچرومها ر بندی مناسب

2-پیش گرم کردن قطعات در شرایطی که ضخامت زیاد باشد،هوا سرد بوده ودرصد کربن فلز بالا باشد.

3-اجتناب از جوشکاری در زیر برف وباران

4-دقت در مونتاژ وپیشگیری از فاصله زیاد در درز اتصال

5-استفاده از الکترودهای کم هیدروژن در قطعات ضخیم وبارگذاری های سیکلی

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2517