ارسال شده در تاریخ: 12 تیر 1390
علت به وجود آمدن ترک طولی چیست؟

1-حبس تنشهای پسامد به علت گیر داری زیاد

2-کمبود بعد جوش

3-جوشکاری ورقهای ضخیم بدون پخ سازی

4-فاصله بیش از حد بین دو قطعه ویا ریشه اتصال

5-ضربه زدن یا تکان خوردن مذاب جوش قبل از انجماد کامل

6-عدم پیش گرمایش در صورت نیاز

7-جوشکاری بر روی جوش وخال جوشهای ترکدار

8-سرد شدن سریع فلز جوش

اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2653