ارسال شده در تاریخ: 12 دی 1394
شرايط غير مجاز براي جوشكاري

 

1) وقتي دماي اطراف قطعه مورد جوشكاري كمتراز 18- باشد انجام جوشكاري به طور كلي ممنوع است.

2) در محيط 18- تا صفر درجه با چادر و سرپوش و گرم كردن درون آن ميتوان دماي محيط مناسب(پنج درجه سانتي گراد) براي جوشكاري و جوشكار فراهم نمود.

3) دماي ورق مورد جوشكاري بايد بالاتر از صفر درجه سانتي گراد باشد. اگر دماي ورق به زير صفر درجه سانتي گراد رسيده باشد بايد تا 20 درجه سانتي گراد گرم شود.

4) محل جوشكاري در معرض وزش باد و طوفان نباشد.

5) محل جوشكاري در معرض برف و باران نباشد.

6) پرسنل جوشكاري نبايد تحت شرايط غير متعادل و سخت قرار داشته باشند.

بازرسي چشمي مي تواند بلافاصله پس از سرد شدن جوش در درجه حرارت محيط انجام پذيرد. بازرسي فولادهايA514 , A517 پس از گذشت 48 ساعت پس از اتمام جوشكاري صورت مي پذيرد.

در فرايند هاي جوشكاريGTAW  (آرگون) و GNAW (CO2) به دليل استفاده از گاز محافظ فقط در مكان هاي سرپوشيده مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند.

تاریخ آخرین ویرایش: 12 خرداد 1390 - 12:16:36
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2968