ارسال شده در تاریخ: 1 دی 1394
مراحل تعمير ونگهداري پلهاي عابرپياده

بازرسي فني اين پل ها شامل مراحلي به شرح ذيل ميباشد كه درطي اين بازرسي ها عيوب ونواقص اجرايي پل درمحلهاي معيوب علامتگذاري گرديده وگزارشات كتبي بازرسي درهرنوبت شامل محل عيوب ودستورالعمل روش رفع آنها تهيه شده وارائه ميگردد.:

 1. بازرسي وضعيت رنگ وپيشگيري ازپيدايش وپيشرفت خوردگي درنقاط حساس   
 2. تست به روش M.Tازجوشهاي فليت درباكس ستونها
 3. بازرسي ازوضعيت جوشكاري وتقويت كننده ها درقسمت پاي ستونها
 4. بازرسي ازفلنچها (علامتگذاري سوراخهايي كه فاقد پيچ و مهره هستند ونيز بررسي ميزان سفت بودن پيچ ومهره هاي موجود
 5. تست به روش M.Tازمقاطع جوشي لوله به لوله (  T.Y.K) عرشه ها
 6. بازرسي ازوضعيت جوشها درپايه هاي تقويتي زير پله ها كه معمولاً ازجنس لوله مي باشند وارائه روش تقويت كردن آنها درصورت نياز
 7. بازرسي وضعيت اتصال لب به لب درورقهاي آجداركفپوش ومشخص نمودن نقاطي از اين پليت ها كه احتمال اصابت آنها باپاي عابر پياده وجود دارد .
 8. بازرسي وضعيت جوشكاري واتصال عرشه ها به ستونها (قسمت نشيمن )
 9. بازرسي تخصصي ازميزان مقاومت پل در برابر باد ، ارتعاشات وغيره ،جستجوي علت آن
 10. تست مجدد پس ازانجام تعميرات موردنياز
 11. ارائه تاييد يه كلي ازسوي اين شركت
تاریخ آخرین ویرایش: 12 خرداد 1390 - 12:11:44
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2657