ارسال شده در تاریخ: 10 آذر 1394
مراحل تعميرونگهداي پلهاي ترافيكي

بازرسي فني اين پل ها شامل مراحلي به شرح ذيل ميباشد كه درطي اين بازرسي ها عيوب ونواقص اجرايي پل درمحلهاي معيوب علامتگذاري گرديده وگزارشات كتبي بازرسي درهرنوبت شامل محل عيوب ودستورالعمل روش رفع آنها تهيه شده وارائه ميگردد.:

 1. بازرسي رنگ وخوردگي درجوشها،گوشه ها ومقاطعي كه احتمال اجتماع آب وباران درآن قسمت وجود دارد.
 2. بازرسي پيچها ومهره ها وبررسي ميزان لقي وسفت بودن آنها بوسيله تركمتر
 3. بازرسي V.Tازكليه جوشها .
 4. تست رندوم سرجوشهاي Fillet  به روش ذرات مغناطيسي (M.T)
 5. بازرسي چشمي ازداخل باكس هاي پل جهت رؤيت ميزان خوردگي براثر رطوبت
 6. بازرسي وضعيت جوش درگاردهاي محافظ روي پل
 7. تست رندوم به روش التراسونيك ازسرجوشهاي نفوذي
 8. بازرسي تخصصي ازدرز ژوئن
 9. بازرسي بسياردقيق وتخصصي ازمحل نشيمنگاه
 10. تست مجدد پس ازانجام تعميرات موردنياز
 11. ارائه تاييد يه كلي ازسوي اين شركت
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2807