ارسال شده در تاریخ: 17 خرداد 1390
پروژه های وزارت خانه

 

ردیف

نام پروژه

کار فرما

نوع بازرسی

تناژ(1000k.g)

تعداد بازرسان

1

سوله هلال احمر گناباد

سازما ن مسکن وسازی

شهر سازی خراسان رضوی

N.D.T

60

3

2

پروژه صنايع دفاع

صنایع دفاع

N.D.T

200

3

3

پروژه دادگاه انقلاب شهرستان قوچان

دادگستری استان خراسان رضوی

N.D.T

80

2

4

پروژه دادگاه انقلاب شهرستان در گز

دادگستری استان خراسان رضوی

N.D.T

50

2

5

 

پروژه دادگاه انقلاب شهرستان زبر خان

دادگستری استان خراسان رضوی

N.D.T

50

2

6

پروژه المان میدان جانباز

شهرداری مشهد

N.D.T

--

1

7

پروژه دادگستری شیروان

دادگستری استان خراسان شمالی

N.D.T

80

2

8

بیمارستان طالقانی

دانشکده علوم پزشکی مشهد

N.D.T

200

3

9

دانشگاه پیام نور سبزوار

 

دانشگاه پیام نور مشهد

N.D.T

200

3

10

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دانشگاه آزاد قوچان

N.D.T

220

3

11

ساختمان بهزیستی مجتمع شهید بهشتی عقب ماندگی ذهنی

سازمان بهزستی استان خراسان رضوی

N.D.T

430

5

12

پروژه های  سایت اداری خلیل آباد کاشمر

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی

N.D.T

1000

2

13

پروژه های  سایت اداری جوین

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی

N.D.T

800

2

14

اداره ثبت احوال فاروج

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی

N.D.T

60

2

15

اداره کل بازرسی بجنورد

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی

N.D.T

80

2

16

مدرسه بینالود

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

N.D.T

250

2

17

پروژه های  سایت اداری جغتای

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی

N.D.T

300

2

18

پروژه های  فرمانداری کاشمر

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی

N.D.T

250

2

19

ثبت احوال اسفراین

سازما ن مسکن وسازی

شهر سازی خراسان شمالی

N.D.T

270

2

20

ساختمان اداری صدا و سیما

سازما ن صدا وسیما خراسان شمالی

N.D.T

300

3

21

ساختمان دارالقرآن شهرستان سرخس

سازما ن مسکن وشهر سازی خراسان رضوی

N.D.T

30

2

22

ساختمان دارالقرآن شهرستان خواف

سازما ن مسکن وشهر سازی خراسان رضوی

N.D.T

30

2

23

ساختمان دارالقرآن شهرستان تربت حیدریه

سازما ن مسکن وشهر سازی خراسان رضوی

N.D.T

30

2

24

ساختمان دارالقرآن شهرستان گناباد

سازما ن مسکن وشهر سازی خراسان رضوی

N.D.T

30

2

25

ساختمانهای پیچ و مهرهای ابتدایی غفوری(شهرستان سبزوار)

اداره نوسازی مدارس خراسان رضوی

N.D.T

200

4

26

ساختمانهای پیچ و مهره ای متوسطه8 کلاسه شهید بهشتی(شهرستان سبزوار)

اداره نو سازی مدارس خراسان رضوی

N.D.T

180

3

27

ساختمانهای پیچ و مهره ای فنی حرفه ای 12 کلاسه جنب شاهد(شهرستان سبزوار)

اداره نو سازی مدارس خراسان رضوی

N.D.T

60

3

28

ساختمانهای پیچ و مهره ای دبستان 2 کلاسه زعیم خسرو شیرن(شهرستان جغتای)

اداره نو سازی مدارس خراسان رضوی

N.D.T

45

2

29

ساختمانهای پیچ و مهره ای دبستان 3 کلاسه عباس آباد(شهرستان جغتای)

اداره نو سازی مدارس خراسان رضوی

N.D.T

45

2

30

ساختمانهای پیچ و مهره ای دبستان 2کلاسه جبله نو (شهرستان جغتای)

اداره نو سازی مدارس خراسان رضوی

N.D.T

30

2

31

ساختمانهای پیچ و مهره ای دبستان 3 کلاسه ده امام (شهرستان جغتای)

اداره نو سازی مدارس خراسان رضوی

N.D.T

30

2

32

ساختمانهای پیچ و مهره ای ابتدایی سربداران نامن(شهرستان جغتای)

اداره نو سازی مدارس خراسان رضوی

N.D.T

30

2

33

ساختمانهای پیچ و مهره ای د بستان 3 کلاسه درخت سپیدار(شهرستان احمد آباد)

اداره نو سازی مدارس خراسان رضوی

N.D.T

30

2

34

ساختمان اداري جهاد تعاون

شركت مهندسين مشاور سازآب شرق

N.D.T

280

3

35

پروژه مسكوني 54 واحدي تربت جام

بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان رضوي

N.D.T

250

3

36

پروژه مسكوني 100 واحدي نسيم آباد قوچان

بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان رضوي

N.D.T

450

3

37

پروژه مسكوني فجر 3 مشهد (آسانسور)

بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان رضوي

N.D.T

100

2

38

پروژه پژوهشكده انار شهرستان فردوس

دانشگاه فردوسي مشهد

N.D.T

280

2

39

پروژه هواخورشيد دانشگاه فردوسي مشهد

شركت صنايع هواپيمايي ايران

N.D.T

350

3

40

پروژه های روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تربت جام

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تربت جام

N.D.T

1000

2

 

تاریخ آخرین ویرایش: 4 مهر 1390 - 11:08:16
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 2850